REKLAMACJA PRODUKTU
 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zarówno fizycznych jak i
prawnych. Odpowiada w tej materii wobec Klienta będącego Konsumentem/
Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach
określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną na
podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy albo przy wykorzystaniu
elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na
jednej z podstron Sklepu.
 Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie,
kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 Nierozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w pkt. 6.3 może być
dorozumiane jako jej uznanie.
 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty ujawnienia wady;
żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; nadto:
podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych ułatwi i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji jednak nie wpływa na treść rozstrzygnięcia i decyzję
Sprzedającego.
 W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie
zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu
gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie
gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może
zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,
którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 Do Klienta należy decyzja z jakiego uprawnienia chce skorzystać.